Les_3_guardiolesL’objectiu de la planificació financera consisteix en buscar un equilibri entre els nostres recursos i necessitats de manera que la nostra vida financera sigui el menys accidentada possible. Per tant, invertir correctament implica tenir una estratègia d’inversió i seguir-la amb una estricta disciplina. Una estratègia d’inversió no ha d’estar condicionada per les fluctuacions dels mercats: es tracta de mantenir el pla d’inversió fixat, respectant els terminis previstos i no deixar-se condicionar pels canvis borsaris. En aquesta planificació patrimonial hem de tenir tres objectius temporals, que definirem com a “Guardioles“.

Guardiola Nº.1 (Liquiditat)
L’objectiu d’aquesta Guardiola és disposar de liquiditat. És com disposar d’un “comodí” per poder aprofitar oportunitats d’inversió que puguin sorgir. Aquí el millor producte són les Comptes corrents remunerades, on el més important és mantenir el Capital i la rendibilitat passa a un segon pla.

Guardiola Nº.2 (Imprevistos)
En aquesta Guardiola anirem acumulant una quantitat mensual i, com el seu nom indica, serà per fer front a despeses imprevistes: Una avaria en el cotxe, quedar-nos sense feina, etc.
És molt important que aquesta Guardiola tan sols la utilitzem si es produeix algun esdeveniment realment excepcional i que no puguem fer front de cap altre manera. Aquí també serà important assegurar el Capital, els millors productes d’inversió seran: Dipòsits a plaç fix màxim d’un any, fondos monetaris garantits i també ens poden servir les Comptes corrents remunerades (igual que la Guardiola anterior).

Guardiola Nº.3 (Rendibilitat)
L’objectiu d’aquesta Guardiola serà la Rendibilitat, seran inversions amb un horitzó temporal de més de 5 anys i fonamentalment invertirem en Renta variable (accions).
El Risc (volatilitat), la Rendibilitat i el Temps van units.  A més termini d’inversió, més risc podem assumir. I a més rendibilitat esperada, major risc incorregut. La volatilitat (risc) només la podem assumir en horitzons a llarg termini:

Diguem el que estàs disposat a perdre i et diré el que pots guanyar.

Et recomano espaiar en el temps la compra dels diferents actius, això reduirà de manera substancial el risc.


Llindar d’insomni
És important dormir bé !!! 🙂

El percentatge del nostre patrimoni que dediquem a cadascuna de les ‘Guardioles’ dependrà bàsicament de 2 factors: la nostra tolerància al risc i la nostre edat. Però hi ha un tercer factor que jo anomeno ‘Llindar d’insomni’, en realitat l’anomeno ‘Umbral d’insomni’ però es veu que ‘Umbral’ està mal dit en català 🙁 … sigui com sigui, això es refereix a que les nostres inversions han de ser tals que en tot moment una disminució del patrimoni deguda a una correcció dels mercats ens permetin dormir tranquil·lament.

Tan sols a manera d’exemple et descobreixo els meus percentatges (aprox.):

Guardioles_per_cent

A partir del que t’he explicat decideix els teus propis percentatges i sobretot sigues rigorós en el seu compliment.

Print Friendly, PDF & Email
Si t'agrada, comparteix: